XIV HALOWY TURNIEJ PIŁKARSKI O MISTRZOSTWO
LIMANOWSKIEGO PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ
LIMANOWA 2008
styczeń - luty 2008r.

STRONA GŁÓWNA 
  TURNIEJU

 
TRAMPKARZE  
   NAJMŁODSI
 
TRAMPKARZE  
   MŁODSI
 
TRAMPKARZE 
  STARSI
 
JUNIORZY  
   MŁODSI
 
JUNIORZY 
  STARSI
 
SENIORZY
0
 
HOME
O

REGULAMIN ROZGRYWEK

REGULAMIN ROZGRYWEK

REGULAMIN 

Halowy Turniej Piłkarski o Mistrzostwo Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej - Limanowa 2008

Termin turnieju - 5 - 6 stycznia 2008 r. (sobota - niedziela) - trampkarze
                               12 stycznia 2008r. (sobota) - juniorzy młodsi
                               13 stycznia 2008r. (niedziela) - trampkarze starsi - finały
                               17 stycznia 2008r. (czwartek) - trampkarze najmłodsi
                               19 stycznia 2008r. (sobota) - juniorzy starsi
                               luty 2008r. - seniorzy (wkrótce dokładny termin)

Organizator          Limanowski Podokręg Piłki Nożnej

Miejsce turnieju - Hala sportowa - Zespół Szkół Samorządowych Nr 3
  Limanowa, ul Jordana 3

Kategorie wiekowe:
  - trampkarze młodsi (urodzeni po 01.01.1995 i młodsi) - sobota 05.01 -godz.8.00
  - trampkarze starsi  ( urodzeni w 1993r. i młodsi) - sobota / niedziela - 05-06.01
  - juniorzy młodsi ( urodzeni w 1991r. i młodsi ) - sobota 12.01. - godz. 8.00
  - trampkarze najmłodsi (urodzeni po 01.01.1997 i młodsi) - 17.01. - godz.13.40
  - juniorzy starsi ( urodzeni w 1989r. i młodsi ) -  sobota 19.01 - godz. 8.30
  - seniorzy (wkrótce dokładny termin turnieju seniorskiego)


Skład drużyny:
    Zespół liczy 12 zawodników, na boisku występuje 5-ciu, w tym bramkarz (zmiany systemem hokejowym, tzn. wg potrzeb Klubu)

Sposób przeprowadzenia turnieju:
  - Czas gry 2x10min.
  - System rozgrywek dla danej kategorii wiekowej zostanie ustalony w zależności
    od liczby zgłoszeń drużyn do turnieju
  - istnieje możliwość wystawienia więcej niż jednej drużyny tego samego klubu
    w obrębie tej samej kategorii wiekowej

    Przy zgłoszeniu drużyny do turnieju należy przedłożyć:
  - karty zdrowia zawodników lub listy zbiorowe zawodników potwierdzone przez
    lekarza oraz karty zgłoszenia zawodnika (potwierdzone przez OZPN Nowy 
    Sącz lub Limanowski Podokręg Piłki Nożnej)
  - przy zgłoszeniu drużyny trampkarzy i trampkarzy najmłodszych obowiązuje 
    lista zawodników potwierdzona przez Klub oraz lekarza.
  - Lista powinna zawierać : nazwisko i imię zawodnika, datę urodzenia, 
    ponadto obowiązują aktualne legitymacje szkolne
  - każdy zawodnik musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość (dowód
    osobisty, paszport, książeczka wojskowa, legitymacja szkolna), który musi
    okazać na żądanie sędziego lub przedstawiciela organizatora rozgrywek
  - każdy zawodnik biorący udział w zawodach zobowiązany jest - na wezwanie
    sędziego do udziału w konfrontacji zawodników, celem sprawdzenia jego 
    tożsamości
  - odpowiedzialność za wypadki losowe i ewentualne nieszczęśliwe wypadki
    mające związek z grą w pełni ponosi Kierownictwo Klubu zgłaszającego
    drużynę do turnieju, zawodnicy powinni być obowiązkowo ubezpieczeni -
    obowiązek ubezpieczenia zawodników ciąży na Klubie zgłaszającym
    drużynę do rozgrywek
    Organizator turnieju nie przewiduje ubezpieczenia zawodników
  - zawodnik, który popełnia przewinienia karane napomnieniem otrzymuje karę 
    wychowawczą w postaci czasowego wykluczenia z gry na czas 1-5min., 
    w zależności od ciężaru przewinienia
  - zawodnik może być wykluczony z gry w danym meczu
  - drużyny występują w jednolitych strojach oraz w obuwiu dostosowanym do gier 
    halowych

System rozgrywek na hali sportowej:
  - rzut z autu wykonywany jest nogą, z tego rzutu nie można bezpośrednio
    zdobyć bramki
  - rzut karny wykonywany jest z odległości jak w piłce ręcznej
  - bramki nie można uzyskać bezpośrednio z wykopu (z ręki) bramkarza
  - kategorycznie zabrania się grać tzw. piłkę siłową oraz stosować tzw. "wślizgi"
  - preferuje się grę - piłkę techniczną
  - przy stałych fragmentach gry odległość przeciwnika od piłki wynosi minimum
    3 m.
  - do rozpoczęcia i kontynuowania gry drużyna musi posiadać na boisku co 
    najmniej 3 zawodników
  - jeżeli piłka po zagraniu zawodnika odbije się od sufitu to grę wznowi przeciwnik
    z autu bocznego z położenia najbliższego miejscu zagrania
  - wymiany zawodników dokonuje się wyłącznie w strefie zmian. Zmiennik może
    wejść na plac gry dopiero po opuszczeniu boiska przez zawodnika schodzącego.
    Złamanie tego przepisu karane będzie rzutem wolnym pośrednim z miejsca
    w którym znajdowała się piłka podczas gry, a zawodnik popełniający przewinie-
    nie otrzymuje karę w postaci czasowego wykluczenia z gry na czas 2 minut.
  - o zajęciu miejsca w grupie decydują kolejno:
    - ilość zdobytych punktów,
    - wynik bezpośredniego pojedynku,
    - lepszy bilans bramek,
    - większa ilość strzelonych bramek,
    - rzuty karne
  - ewentualne protesty należy wnosić na piśmie do biura zawodów do 15 minut
    od zakończenia meczu.
    Opłata protestu wynosi 20,00zł.
  - zawodnik danej drużyny lub cała drużyna w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia 
    przedmiotów będących własnością Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3, gdzie
    będzie organizowany  i przeprowadzany turniej dokona naprawy ewentualnie 
    powstałej szkody.

Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania wszelkich kwestii spornych
i nieujętych w regulaminie oraz do interpretacji niniejszego regulaminu.

Limanowa, dnia 1 stycznia 2008r.

design by witollds